0

La Mi Fa Fa Mi Mi Mi Re Re Re Re Mi Re Do Do Re Do La Re Mi Mi Re Re Re
Sib2 Do Sib2 Do Do Re Do Sib2 Sib2 La La Do Re Re Sib2 Do Do Re Do Sib2
Sib2 Sib2 Do Sib2 La La La La Re Sib2 Do Re Sib2 Sib2 La Do Sib2 Do La La
La La Fa#3 Sol La La Fa#3 Sol La Fa#3 Sol La La La Mi Fa Fa Mi Mi Mi Re
Re Re Re Mi Re Do Do Re Do La Re Mi Mi Re Re Re Sib2 Do Sib2 Do Do Re Do
Sib2 Sib2 La La Do Re Re Sib2 Do Do Re Do Sib2 Sib2 Sib2 Do Sib2 La La
La La Re Sib2 Do Re Sib2 Sib2 La Do Sib2 Do La La La La Fa#3 Sol La La
Fa#3 Sol La Fa#3 Sol La La La Fa#3 Sol Sol Fa#3 Fa#3 Fa#3 Fa#3 Fa#3 Fa#3
Mi Sol Fa#3 Mi Mi Mi La Mi Fa#3 Sol Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Re Fa Mi Re Re Re
La Fa#3 Sol Sol Fa#3 Fa#3 Fa#3 Fa#3 Fa#3 Fa#3 Mi Sol Fa#3 Mi Mi Mi La Mi Fa#3
Sol Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Re Fa Mi Re Re Re La Mi Mi Mi Re Re Re Re Re Re Do Mi
Re Do Do Re Do La Do Re Mi Do Do Do Sib2 Do Sib2 Do Do Re Do Sib2 Sib2 La La Do
Re Re Sib2 Do Do Re Do Sib2 Sib2 Sib2 Do Sib2 La La La La Re Sib2 Do Re Sib2 Sib2
La Do Sib2 Do La La La La Fa#3 Sol La La Fa#3 Sol La Fa#3 Sol La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi