0

Mi Mi Mi Sol Fa Fa Mi Do Re La Mi Mi Mi Mi Fa Mi Re Do Si Do Mi Mi Re
Do Si Do Si La Lab La Mi Mi Mi Sol Fa Fa Mi Do Re La Mi Mi Mi Mi Fa Mi
Re Do Si Do Mi Mi Re Do Si Do Si La Lab La Lab Lab Lab Lab La Lab Fa
Mi Mi Lab Lab Lab Lab La Lab Fa Mi Mi La Lab Fa Mi La Lab Fa Mi Mi
Lab Lab Lab Lab La Lab Fa Mi Mi Lab Lab Lab Lab La Lab Fa Mi Mi La
Lab Fa Mi La Lab Fa Mi Mi Mi Mi Mi Sol Fa Fa Mi Do Re La Mi Mi Mi
Mi Fa Mi Re Do Si Do Mi Mi Re Do Si Do Si La Lab La Mi Mi Mi Sol
Fa Fa Mi Do Re La Mi Mi Mi Mi Fa Mi Re Do Si Do Mi Mi Re Do Si Do Si La Lab La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi