0

La Do Re Mi Mi Fa Re Re Re Fa Sol Mi La Mi Mi Mi Mi Fa Mi Mi Mi Fa Re Re Re Fa
Sol Mi La Mi Mi Sol Fa#3 Sol Mi Mi Mi Fa Re Re Re Fa Sol Mi La Mi Mi Mi Mi Fa
Mi Mi Mi Fa Re Re Re Fa Sol Mi La Mi Mi Mi Mi Fa Re Re Re Mi Do Re Do Mi Re
La Re Re Do Re Mi Do Do Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Re Sib2 La Do Do Sib2 Do Re Sib2
Sib2 Sib2 Do La La La Do Sib2 La Sib2 Sib2 Do Sib2 Do Sib2 Re Sib2 La La La
La La La La La La Do Re Mi Mi Fa Re Re Re Fa Sol Mi La Mi Mi Mi Mi Fa Mi Mi
Mi Fa Re Re Re Fa Sol Mi La Mi Mi Sol Fa#3 Sol Mi Mi Mi Fa Re Re Re Fa Sol
Mi La Mi Mi Mi Mi Fa Mi Mi Mi Fa Re Re Re Fa Sol Mi La Mi Mi Mi Mi Fa Re Re
Re Mi Do Re Do Mi Re La Re Re Do Re Mi Do Do Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Re Sib2
La Do Do Sib2 Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Do La La La Do Sib2 La Sib2 Sib2 Do Sib2
Do Sib2 Re Sib2 La La La La La La La La La Fa#3 Sol La La Sib2 Sol Sol Sol
Sib2 La La La La La La Sib2 La La La Sib2 Sol Sol Sol Sib2 La La La La La
La Sib2 La La La Sib2 Sol Sol Sol Sib2 La La La La La La Sib2 Sol Sol Sol
La Fa#3 Fa#3 Fa#3 La Sol La Sol Sol Sol Fa#3 Sol La Fa#3 Fa#3 Fa#3 Sol La
Mi Mi Mi Sol La Fa#3 La Fa#3 Fa#3 Sol Fa#3 Sol Mi Mi Mi Fa Re Re Re Fa Sol
Mi La Mi Mi Mi Mi Fa Re Re Re Mi Do Re Do Mi Re La Re Re Do Re Mi Do Do Sib2
Do Sib2 Re Sib2 Sib2 Sib2 Re Sib2 La Do Do Sib2 Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Do La La
La Do Sib2 La Sib2 Sib2 Do Sib2 Do Sib2 Re Sib2 La La La La La La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi